slideshow04

Vesti

OGLAS O JAVNOM KONKURSU za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik RS'', broj 15/2016 i 88/2019) i člana 1.Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj broj: 111-7 od 16.06.2021. godine, Skupština opštine Priboj objavljuje OGLAS O JAVNOM KONKURSU za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj.

1. Raspisuje se javni konkurs za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj (u daljem tekstu: direktor preduzeća), i to za :

- Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, sedište preduzeća je u Priboju, ulica 12. januar br. 5, PIB:101203870, matični broj: 17121090; pretežna delatnost javnog preduzeća: 42.99 - izgradnja ostalih nepomenutih građevina.
- Javno komunalno preduzeće "Usluga" Priboj, sa sedištem u Priboju, ulica Save Kovačević bb, PIB:101009793, matični broj:07155760, pretežna delatnost javnog preduzeća: 36.00-sakupljanje,prečišćavanje i distribucija vode.
- Javno preduzeće "Toplana Priboj" Priboj, sa sedištem u Priboju, ulica 12.januar br.5, PIB:107839390, matični broj: 20881127, pretežna delatnost javnog preduzeća: 35.30 – snabdevanje parom i klimatizacija.

2. Direktora javnog preduzeća imenuje Skupština opštine na period od četiri godine na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Direktor javnog preduzeća zasniva radni odnos na određeno vreme.

3. Uslovi za imenovanje direktora:
- da je punoletno i poslovno sposobno lice;
- da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2.;
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
- da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
- da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
- da nije član organa, političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
- da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, zabrana vršenja poziva delatnosti i dužnosti.

4. Stručna osposobljenost, znanja i veštine:
- stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u podatke iz prijave i dokaze uz prijavu na javni konkurs,usmenom i pismenom proverom, koji u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16 i 88/19) i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća ("Službeni glasnik RS", broj 65/16) sprovodi Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, imenovana rešenjem Skupštine opštine Priboj.

5. Rok za podnošenje prijava:
- rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije.

6. Prijava na javni konkurs i dokazi koji se prilažu uz prijavu:
Uz prijavu sa biografijom, kandidati prilažu dokaze o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj kopiji i to:
- izvod iz MK rođenih;
- Uverenje o državljanstvu RS;
- diploma o stručnoj spremi;
- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) ;
- izjava kandidata da nije član organa i političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanju u vršenju funkcije u organu političke stranke;
- uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;
- uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, zabrana vršenja poziva delatnosti i dužnosti.

7. Adresa na koju se podnose prijave:
- prijava na oglas sa neophodnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprava opštine Priboj, u zatvorenoj koverti na adresu Skupština opštine Priboj, ulica 12. januara broj 108, 31330 Priboj, sa naznakom "Prijava na javni konkurs- ne otvaraj".
- neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća odbaciće zaključkom.

8. Podaci o licu zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
- lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je: Milica Drobnjaković, telefon broj: 033/245 23 41, lokal 128.

Ovaj oglas se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije, Službenom listu opštine Priboj, najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Napomena: Oglas je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 67 od 02.07.2021. godine i u dnevnom listu „Novosti“ od 03.07.2021. godine.