slideshow04

Javni poziv Za dodelu jednokratne novčane pomoći izbeglim i raseljenim licima na teritoriji opštine Priboj

Na osnovu čalana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu jednokratne novčane pomoći izbeglim i raseljenim licima Komisija za dodelu jednokratne novčane pomoći raspisuje JAVNI POZIV Za dodelu jednokratne novčane pomoći izbeglim i raseljenim licima na teritoriji opštine Priboj.

Član 1. 

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglog ili raseljenog lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Priboj na dan raspisivanja Javnog poziva 21.11.2017. godine a koja se prijave na javni poziv do 28.11.2017. godine.

Član 2.

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice interno raseljenih lica smeštenih u opštini Priboj. Potrebno je da podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju neke od sledećih uslova, i to:
1. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za septembar 2017. godine tj. manje od 24.106, 00 dinara.
2. jednoroditeljska domaćinstva sa decom do 18 godina ili decom na redovnom školovanju do 26 godina,
3. tročlano i višečlano domaćinstvo sa decom do 18 godina,
4. porodice sa trudnicama ili detetom/decom do 5 godina,
5. domaćinstva invalidskih penzionera (preko 50% invalidnosti),
domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni isult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja, lica ometena u razvoju itd.,
6. višegeneracijsko domaćinstvo,
7. lica (deca) smeštena u hraniteljskim porodicama,
8. domaćinstvo starih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života),
9. jednočlana domaćinstva sa licima preko 60 godina života,
porodice gde je došlo do nasilja u porodici,
10. Za porodice sa teško obolelim članom (bolesti pobrojane u tački 7.), materijalni uslov nije eliminatoran.

Član 3.

Pomoć se odobrava jednokratno u novčanoj pomoći po porodici.
Namena o dodeli jednokratne novčane pomoći iz člana 1. ovog pravilnika je, obezbeđenje osnovnih potreba u vidu jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica.


Član 4.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim Pravilnikom.

Član 5.

Postupak za dodelu Pomoći sprovodi Komisija, na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije. Proveru zahteva i dokumentacije vrši Komisija opštine Priboj.
Ukoliko se pojave novi i važni elementi vezani za prethodno obrađen zahtev, Komisija zadržava pravo na ponovno razmatranje zahteva.

Član 6.

Uz prijavu za dodelu jednokratne novčane pomoći, koja se podnosi u opštini Priboj, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze na uvid:
- izbegličku/raseljeničku legitimaciju za podnosice zahteva,
- dokaze o prihodima (zarada, uverenje iz NSZ da je lice nezaposleno, ček od penzije, izjava da nema prihode, itd.),
- medicinska dokumentacija,
- rešenja za lica (decu) smeštena u hraniteljskim porodicama,
- žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad.
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine prilikom prijema zahteva.

Član 7.

Visina sredstava koja se odobrava iznosi 15.000,00 dinara po porodici i uplaćivaće se na račun podnosioca zahteva.

Član 8.

Prijave na oglas za dodelu jednokratne novčane pomoći podnose se na obrascu koji se može dobiti u kancelariji broj 35 Opštinske uprave Priboj.
Komisija će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom.
Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće biti razmatrane
Prijave se podnose neposredno u kancelariju broj 35 Opštinske uprave Priboj do 28.11.2017. godine.

Tekst poziva u celosti možete preuzeti ovde.