slideshow04

Пристигло 22 рада на Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју

На основу Споразума о партнерству између Општине Прибој и Инжењерске коморе Србије од 30.12.2020. године, Општина Прибој и Инжењерска комора Србије, расписале су Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју.

Рок за пријем конкурсних радова према Распису конкурса, је истекао 07.06.2021. године. У одређеном року и на предвиђени начин, пристигло је укупно 22 конкурсних радова.

Жири ће у петак, 18. јуна 2021. године приступити вредновању и оцењивању конкурсних радова према критеријумима дефинисаним Расписом конкурса.

Награде и откупи по овом Конкурсу предвиђени су у следећим нето износима:
1. награда: 480.000,00 динара; 2. награда: 360.000,00 динара; 3. награда: 240.000,00 динара; фонд за откуп радова износи 240.000,00 динара.

Циљ конкурса је да се изабере квалитетно урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, које ће функционално и амбијентално КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју унапредити простор у препознатљив део насеља кроз преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника.

Задатак Конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, са свим елементима који се захтевају Програмом Конкурса, чије ће решење бити полазна основа за урбану обнову предметног подручја у контексту одрживог развоја, са свим елементима дефинисаним конкурсном документацијом.

Полазна основа за расписивање Конкурса је дефинисање урбанистичког решења у циљу урбане обнове простора ужег центра, којим се унапређује амбијентална вредност кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката или замена постојећег градитељског фонда новим објектима, са акцентом на формирање јавних површина, поштујући принципе одрживог урбаног развоја.

Конкурс је према праву на учествовање отворени, према задатку пројектни, према степену спровођења једностепени, према начину предаје анонимни.

Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, као и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из наведених области.


Састав жирија и известиоци
Жири конкурса је у следећем саставу:

Председник жирија:
др Драгана Васиљевић Томић, дипл. инж. арх., ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,

Заменик председника:
др Божидар Манић, дипл. инж. арх., извршни директор Института за архитектуру и урбанизам Србије - Београд

Чланови жирија:
Марица Мијајловић, дипл.инж. арх, Председница Инжењерске коморе Србије - Београд
мр Ђорђе Милић, дипл. п. планер, помоћник министра за грађевинарство, саобраћај и инфрструктуру, заменик председника УО Инжењерске коморе Србије - Београд
др Невена Васиљевић, дипл. инж. пејз. арх., ванредни професор на Шумарском факултету Универзитета у Београду,
Екрем Хоџић, дипл. инж. арх., општински урбаниста – Општинска управа Прибој

Заменици:
Дејан Филиповић, дипл.инж. арх, ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
Ружа Пенезић, дипл. инж. арх, ЈП Ужице Развој, члан Комисије за планове Општине Прибој

Известиоци:
Вељко Бојовић, дипл. п. планер. Општина Прибој
Татјана Симоновић, дипл.инж.арх, ЈП Градац Чачак, Заменик председника матичне секције архитеката у ИКС

Секретаријат конкурса:
Елвис Мујовић, дипл. инж. грађ., руководилац одељења за Урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско –правне послове, Општинска управа Прибој
Марко Јањушевић, мастер проф.технике и информатике, Енергетски менаџер општине Прибој