banner-mosi2018

Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој

Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског тела општине Прибој расписала је јавни конкурс за избор 3 члана Локалног антикорупцијског тима општине Прибој, чији ће задатак бити праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Прибој.

Општи услови учешћа на конкурсу:
1. да је лице које подноси кандидатуру пунолетно и да има место пребивалишта на територији општине Прибој;
2. да није осуђивано и да се против њега не води судски поступак за дела која се односе на корупцију;
3. да лице које подноси кандидатуру није радно ангажовано у органима Oпштинске управе општине Прибој, у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Прибој, по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовано у форми рада ван радног односа и др.);
4. да лице које подноси кандидатуру није носилац било које функције у политичкој странци;
5. да лице које подноси кандидатуру није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у Локалном антикорупцијском тиму би требало да доставе следећа документа:
• Пријавни образац - попуњен и потписан, потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није радно ангажовано у органима Општинске управе општине Прибој по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.);
• Потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није носилац било које функције у политичкој странци;
• Потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Пријаве се подносе у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом на писарницу Општинске Управе општине Прибој, са назнаком „Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Прибој”, или поштом: Општина Прибој, 12. јануар 108, са назнаком “Комисији за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој”.

Конкурс је отворен 25 дана, а цео текст јавног конкурса и пратећу документацију, можете преузети овде.