banner telefoni naslovna

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у својини Индустријских паркова д.о.о Прибој ради изградње, путем прикупљања понуда

ННа основу одлуке Одлуке Општинског већа општине Прибој бр: 16 од 24.02.2020 године, о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта, ради изградље, расписује се ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у својини Индустријских паркова д.о.о Прибој ради изградње, путем прикупљања понуда.

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА И ПОЧЕТНА ЦЕНА
Полазећи од процене Пореске управе Одсек за контролу Пријепоље бр: 084-464-08-00024/2020-0000 од 05.03.2020 године процењена тржишна вредност грађевинског земљишта за катастарске парцеле 557/2 , 557/3 и 557/4 , износи 1.600,00 динара по м2.
- Почетна цена за кат. парцелу 557/2 површине 6051м2 износи 9.681.600,00 динара;
- Почетна цена за кат. парцелу 557/3 површине 5723 м2 износи 9.156.800,00 динара;
- Почетна цена за кат. парцелу 557/4 површине 4129 м2 износи 6.606.400,00 динара

Зантересовани купци могу конкурисати за куповину само једне парцеле а могу конкурисати и за све три парцеле уз достављање података о производним погонима који ће бити изграђени на свакој парцели понаособ.
Критеријум за оцењивање понуда је Највиша понуђена цена.

III ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА
Оглас је објављен на сајту општине Прибој и у дневном листу Новости и траје 30 дана од дана објављивања.
Јавно отварање приспелих понуда извршиће се у просторијама Индустријских паркова дана 22.04.2020. године у 12 часова и 15 минута.

IV УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају остале услове Огласа, која преузму документацију и која уплате депозит.
Комплетна документација Јавног огласа може се преузети у просторијама Индустријских паркова радним даном од 08- 15 часова или са сајта Општине Прибој.
Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити на телефон Индустријских паркова број 033 2449249.

Документацију Јавног огласа можете преузети овде.