slideshow04

Рани јавни увид поводом измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службeни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом измене

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

 

Рани јавни увид обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануар бр. 108 од 23. марта до 6. априла 2021. године сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своје примедбе и сугестије на планирана решења доставити Општинској управи Прибој, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у писаној форми, преко писарнице, најкасније до 6. априла 2021. године.

У току раног јавног увида, нацрт измене Плана биће изложен и на сајту Општине Прибој www.priboj.rs.

Тeкст и графика