slideshow04

Продужавање Јавног увида у урбанистички пројекат за изградњу градске саобраћајнице

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)

ПРОДУЖАВА СЕ ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу градске саобраћајнице на катастарским парцелама бр. 927/2, 929/1, 927/3, 929/5, 929/3, 933/8, 929/4, 933/7, 933/3, 933/6, 933/9, 936/16, 936/18, 936/12, 936/14, 934/2, 934/9, 936/15, 941/3, 937/3, 941/2, 942, 938/15 КО Бања

Продужава се јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу градске саобраћајнице на катастарским парцелама бр. 927/2, 929/1, 927/3, 929/5, 929/3, 933/8, 929/4, 933/7, 933/3, 933/6, 933/9, 936/16, 936/18, 936/12, 936/14, 934/2, 934/9, 936/15, 941/3, 937/3, 941/2, 942, 938/15 КО Бања и обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) до 21.06.2022. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Прибој, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 21.06.2022. године до 15 часова.

Јавни увид у презентацију урбанистичког пројекта у електронској форми можете извршити овде.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА