slideshow04

Јавна презентација Урбанистичког пројекта

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу спортског терена за мали фудбал на катастарској парцели бр. 1120 КО Батковићи

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу спортског терена за мали фудбал на катастарској парцели бр. 1120 КО Батковићи обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 01.07.2022. до 07.07.2022. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Прибој, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 07.07.2022. године до 15 часова

Урбанистички пројект у електронској форми можете преузети овде.