banner-mosi2018

Коначна ранг листа подносилаца захтева за доделу стипендија за талентоване студенте (школска 2017/2018. година)

На основу члана 12. Одлуке о стипендирању талентованих студената (“Службени лист општине Прибој “, бр. 8/2013 и 4/2014) Општинскo веће општине Прибој , дана 18.12.2017. године, по разматрању приспелих приговора, утврђује:   Коначну ранг листу

Потписивање уговора обавиће се у канцеларији председника општине у четвртак, 28.12.2017. године, у 12 часова.

Општина Прибој ће, у складу са Одлуком о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који остварују право на стипендију за школску 2017/18 годину коју је донело Општинско веће општине Прибој дана 31.10.2017. године, под бројем: 06-473 и Изменом Одлуке о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који остварују право на стипендију за школску 2017/18 годину коју је донело Општинско веће општине Прибој дана 18.12.2017. године, под бројем: 06-560, из буџета за 2018. годину, у школској 2017/18 години доделити укупно 15 стипендија талентованим студентима који испуњавају услове прописане Одлуком о стипендирању талентованих студената. Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о стипендирању талентованих студената.
Право на стипендију за талентоване студенте општине Прибој остварили су студенти рангирани од броја 1 до 15 на коначној ранг листи.
Студент, подносилац захтева, који се на Коначној ранг листи налази под редним бројем 16. не испуњава услов прописан чланом 4. став 1. тачка 1. Одлуке о стипендирању талентованих студената (Право на стипендију има студент који је студент најмање 3. (треће) године основних академских студија, односно студент који је остварио најмање 120 ЕСП бодова на основним академским студијама, или да је студент мастер академских студија).
Студент, подносилац захтева, који се на Коначној ранг листи налази под редним бројем 17. не испуњава услов прописан чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о стипендирању талентованих студената ( Право на стипендију има студент који је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00).
Студент, подносилац захтева, који се на Коначној ранг листи налази под редним бројем 18. не испуњава услове прописане чланом 4. став 1. тачка 1. и тачка 2. Одлуке о стипендирању талентованих студената ( Право на стипендију има студент који је током студирања остварио најмање 120 ЕСП бодова на основним академским студијама и који је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00).
Коначну ранг листу објавити на званичној интернет страници општине Прибој и на огласној табли Скупштине општине Прибој.
Председник општине потписаће уговоре са лицима која су остварила право на стипендију за талентоване студенте општине Прибој, за школску 2017/18 годину, с тим да се студенти којима је истовремено одобрена и стипендија за талентоване студенте општине Прибој и стипендија/кредит из буџета Републике Србије пре потписивања уговора морају определити за једну од одобрених стипендија, односно кредита. Опредељивање са врши достављањем доказа да је извршено пуноважно одрицање од права на стипендију код другог даваоца стипендије односно кредита.

У складу са чланом 12. Одлуке о стипендирању талентованих студената (“Службени лист општине Прибој”, број 8/2013 и 4/2014) приговор на Прелиминарну ранг листу поднели су Урош Табајица, Марија Шљука, Тамара Радовић и Марина Шапоњић. Сви подносиоци приговора у поднетим приговорима у ствари су изнели предлог за проширење ранг листе, односно измену Одлуке о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који остварују право на стипендију за школску 2017/18 годину. Општинско веће на седници одржаној дана 18.12.2017. године управо је донело Измену Одлуке о месечном износу стипендије за талентоване студенте и броју студената који остварују право на стипендију за школску 2017/18 годину и истом утврдило право на исплату 15 стипендија за талентоване студенте. Изменом предметне Одлуке уложени приговори су постали беспредметни.


Коначну ранг листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2017