Скупштина општине Прибој

Скупштина општине је највиши орган општине,који врши основне функције локалне власти утрђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима у складу са законом.

Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси статут општине и пословник скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун општине;
3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4) доноси програм развоја општине и појединих делатности;
5) доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
6а) бира и разрешава локалног омбудсмана;
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши наџор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и наџорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
11) поставља и разрешава секретара скупштине;
12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
20) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 

boris mrdovic
Борис Мрдовић
, Председник Скупштине општине Прибој

Борис Мрдовић, рођен је 26.02.1977. године у Прибоју, где је завршио основну школу и гимназију. Завршио је правни факултет и мастер студије права.
Радну каријеру започео је 2005. године као приправник у адвокатској канцеларији, а након тога је радио у приватном предузећу у области грађевинарства, рударско- геолошких радова и експлоатације камена.
Од 2008. године запослен је у Општинској управи у Прибоју, где је радио на различитим пословима: самостални сручни сарадник за послове Општинског већа, скуштинске послове и радних тела, одбране и ванредних ситуација.
Године 2009. положио је стручни испит за рад у органима државне управе.
У периоду од 2004. до 2008. године био је члан Управног одбора Дома културе ,,Пиво Караматијевић'' Прибој.
Од 2010. је начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој. Такође, био је председник радне групе за израду Плана интегритета и одговорно лице за спровођење Плана интегритета општине Прибој у складу са антикорупцијским законима, био је руководилац тима и координатор Комисије за израду Стратегије одрживог развоја општине Прибој 2012–2017. године, председник бројних стручних комисија и одбора на територији општине Прибој.
Члан је Социјалистичке паратије Србије. Од 2001. године члан је ОО СПС Прибој, где је обављао више функција, и то: портпарол ОО СПС Прибој, секретар ИО СПС Прибој, потпредседник ОО СПС Прибој. У периоду од 2008-2011. године био је председник ОО СПС Прибој, а од 2003. до 2007. године члан Главног одбора СПС. Од 2014. године председник је Општинске организације СПС Прибој.
Ожењен је и има двоје деце.

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

esad mehovic
Есад Меховић
, Заменик Председника Скупштине општине Прибој

milica drobnjakovic
Милица Дробњаковић
, Секретар Скупштине општине Прибој

 

Кабинет председника Скупштине општине

12. јануара 108, 31330 Прибој
тел. 033 2445 678
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Е-канцеларија: Председник Скупштине општине Прибој