banner telefoni naslovna

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.08.2017. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Na zahtev nosioca projekta Opštine Priboj ulica 12.Januara broj 108 Priboj ,Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo ,komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta adaptacija fiskulturne sale OŠ „Branko Radičević“ na kat. parceli broj 600/1 KO Priboj, opština Priboj..

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 03/1 broj 501-88/17 dana 09.08.2017. godine da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji , karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju uzimajući u obzir kriterijume propisane Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44 ,svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd , a podnosi se preko prvostepenog organa .

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

 

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.