slideshow04

Lokalni registar izvora zagađivanja

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. - Lista 2.Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja.
Za potrebe registra prikupljaju se podaci o:
zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2.
zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, date u Prilogu br. 3. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti
zagađujućim materijama koje se emituju u vodu, date u Prilogu br. 4. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti
Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti navedenih u Prilogu br. 1. - Lista 2.

Potrebno je u skladu sa upustvom, u elektronskoj formi (na računaru) popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti na sledeći način:
1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.
2) jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Materijal poslati na sledeću adresu:

Opštinska uprava Priboj
Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo,kom.stambene
i imovinsko pravne poslove
Inspekcija za zaštitu životne sredine
(za Lokalni registar izvora zagađivanja)

Kontakt telefon: 033/2452341

Uputstvo za popunjavanje obrazaca
1) Obrazac br. 1- Opšti podaci o izvoru zagađivanja
2) Obrazac br. 2- Emisije u vazduh
3) Obrazac br. 3- Emisije u vode
4) Obrazac br.4- Emisije u zemljište
5) Obrazac br. 5- Upravljanje otpadom
Komplet obrazaca lokalni registar