slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 26.06.2015. године објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „ЈУГОТРЕЈД“ Д.О.О. Трешњевица бб Ариље Одељење за урбанизам, грађевинарство ,комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградње хладњаче за замрзавање и складиштење јагодичастог и бобичастог воћа капацитета 228,9 кг расхладног флуида у систему на кат.парцелама број 55 и 56 КО Сјеверин, општина Прибој.
Успроведеном поступку донето је решење 03/1 бро 501-47/15дана 25.06.2015.године да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији , карактеристикама и могућим утицајима на животну средину и уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој,улица 12.Јануара 108 соба 44 ,сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине Београд , а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09).

Обавештење можете погледати овде.