slideshow04

План и програм уклањања објеката

Законом о планирању и изградњи, члан 171. став 2, прописано је да орган надлежан за послове грађевинске инспекције, сачињава Програм уклањања објеката и одговара за његово извршење.

Правилником о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката ближе се прописује поступак доношења и садржина програма уклањања објеката.

Програм укалањања објеката је акт који садржи План уклањања објеката, односно делова објеката и предрачун трошкова уклањања.

План уклањања објеката, односно делова објеката је део Програма који садржи попис објеката чије уклањање је планирано.

Орган надлежан за послове грађевинске инспекције сачињава План на основу службене евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката, односно делова објекта.

План садржи попис свих објеката, односно делова објеката за чије уклањање су решења о уклањању постала извршна и табеларно се приказује.

План и програм уклањања објеката за први квартал (од 01.01. до 31.03.2018. године) можете преузети овде.