slideshow04

Водопривреда

Водна књига


Сва издата водна акта, водни услови, водне сагласности, водне дозволе-потврде и водни налози се на основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС”, бр. 86/2010), воде у следећим уписницима:

Уписник водних услова

Уписник водних сагласности

Уписник водне дозволе-потврде