slideshow04

Регистрација промена код предузетника

Потребна документација за регистрацију промене:

 • регистрациона пријава промене за предузетника са јасно означеном врстом и садржином промене на додатку који се подноси у регистрациону пријаву промене
 • доказ о плаћеној накнади (за благовремено поднету регистрациону пријаву промене 300,00 динара, за две и више благовремено поднете пријаве промена у једној регистрационој  пријави 480,00 динара, за промену правне форме 5.100,00 динара).

Промене код предузетника које су предмет регистрације:

 • лични подаци оснивача - предузетника, пословође или ортака (име, презиме, ЈМБГ или број пасоша за страна физичка лица)
 • преузимање радње од стране чланова породичног домаћинства у случају смрти предузетника
 • пословно седиште, назив, претежна делатност, пословно име, период на који је предузетник регистрован
 • упис или промена пословође или ортака овлашћеног за заступање
 • подаци о простору ван пословног седишта
 • ПИБ, рачун у банци, контакти
 • упис или брисање забележбе података од значаја за правни промет
 • привремени престанак обављања делатности.

Промене које нису предмет регистрације:

 • проширење делатности
 • привремени престанак рада простора ван пословног седишта
 • промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна, допунска или је обавља пензионер)
 • рад на терену (од места до места).

За регистрацију промене правне форме, Агенцији се подноси следеће:

 • регистрациона пријава брисања предузетника из Регистр
 • регистрациона пријава оснивања привредног друштва
 • сва потребна документација која је законом прописана за оснивање
 • друштва у које жели да се промени правна форма
 • доказ о уплати накнаде у износу од 5100,00 динара на рачун
 • Агенције, као и 1460,00 динара за добијање матичног броја, а уплаћује се на рачун буџета Републике Србије
 • одлука о промени правне форме из предузетника у привредно друштво.

За регистрацију именовања пословође АПР се подноси:

 • овлашћење којим оснивач именује пословођу
 • фотокопија личне карте пословође.

За регистрацију преузимања радње у случају смрти оснивача потребно је поднети:

 • извод из матичне књиге умрлих
 • изјаву о преузимању предузетничке радње и то у року од 30 дана од смрти оснивача. Радњу могу преузети чланови домаћинства: брачни друг, родитељи и деца оснивача.

Извор: Агенција за привредне регистре