slideshow04

Registracija promena kod preduzetnika

Potrebna dokumentacija za registraciju promene:

 • registraciona prijava promene za preduzetnika sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi u registracionu prijavu promene
 • dokaz o plaćenoj naknadi (za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene 300,00 dinara, za dve i više blagovremeno podnete prijave promena u jednoj registracionoj  prijavi 480,00 dinara, za promenu pravne forme 5.100,00 dinara).

Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:

 • lični podaci osnivača - preduzetnika, poslovođe ili ortaka (ime, prezime, JMBG ili broj pasoša za strana fizička lica)
 • preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika
 • poslovno sedište, naziv, pretežna delatnost, poslovno ime, period na koji je preduzetnik registrovan
 • upis ili promena poslovođe ili ortaka ovlašćenog za zastupanje
 • podaci o prostoru van poslovnog sedišta
 • PIB, račun u banci, kontakti
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet
 • privremeni prestanak obavljanja delatnosti.

Promene koje nisu predmet registracije:

 • proširenje delatnosti
 • privremeni prestanak rada prostora van poslovnog sedišta
 • promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner)
 • rad na terenu (od mesta do mesta).

Za registraciju promene pravne forme, Agenciji se podnosi sledeće:

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registr
 • registraciona prijava osnivanja privrednog društva
 • sva potrebna dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje
 • društva u koje želi da se promeni pravna forma
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 5100,00 dinara na račun
 • Agencije, kao i 1460,00 dinara za dobijanje matičnog broja, a uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije
 • odluka o promeni pravne forme iz preduzetnika u privredno društvo.

Za registraciju imenovanja poslovođe APR se podnosi:

 • ovlašćenje kojim osnivač imenuje poslovođu
 • fotokopija lične karte poslovođe.

Za registraciju preuzimanja radnje u slučaju smrti osnivača potrebno je podneti:

 • izvod iz matične knjige umrlih
 • izjavu o preuzimanju preduzetničke radnje i to u roku od 30 dana od smrti osnivača. Radnju mogu preuzeti članovi domaćinstva: bračni drug, roditelji i deca osnivača.

Izvor: Agencija za privredne registre