slideshow04

Lokalni antikorupcijski plan

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23, usvojen na sednici Vlade Srbije 27. aprila 2016. godine, predviđa jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, koja je u preporuci iz Izveštaja o skriningu identifikovana kao jedna od oblasti posebno osetljivih na korupciju. Ovim dokumentom je predviđeno da gradovi i opštine usvoje i primene lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije, odnosno lokalne antikorupcijske planove.

Opšti cilj LAP je transparentan rad organa lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova i službi čiji je osnovač opština, kao i transparentno kreiranje i trošenje budžeta i adekvatan odgovor civilnog društva i medija na korupcijske izazove, što se postiže primenom adekvatnih mehanizama za praćenje njegovog sprovođenja, na koji način lokalna samouprava jača svoju otpornost na nastanak korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jača svoje kapacitete za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. LAP je izrađen po modelu koji je sačinila Agencija za borbu protiv korupcije, uz podršku i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština (SKGO).

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Priboj (Sl. list broj 6/18) donet za period od 2018. godine do 2023. godine možete pogledati ovde.

Odluke

Odluka o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog tima za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a) opštine Priboj 2018-2023. godine

Rešenja

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tela opštine Priboj

Konkursi

Javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima opštine Priboj
Javni konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima opštine Priboj II
Rang lista kandidata za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tima opštine Priboj 2018 -2023. godine

 

Godišnji izveštaj o primeni LAP-a je centralni i najvažniji izveštaj o primeni LAP- a. Godišnji izveštaj uzima u obzir  periodični izveštaj i odgovore odgovornih subjekata na pitanja koja je Tim imao, kao i podatke dobijene iz  alternativnih izvora informacija.

GODIŠNjE IZVEŠTAJE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG TIMA OPŠTINE PRIBOJ O SPROVOĐENjU AKTIVNOSTI I MERA IZ LAP-A
2019. GODINA
2020. GODINA
2021. GODINA


IZVEŠTAJ O RADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG TIMA OPŠTINE PRIBOJ
2019. GODINA
2020. GODINA
2021. GODINA