slideshow04

Budžet Opštine Priboj

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Priboj za 2021. godinu

 

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDžETU OPŠTINE PRIBOJ 
- BUDžET ZA 2020. GODINU
- I REBALANS BUDžETA ZA 2020. GODINU

 

2020. godina
- Odluka o budžetu za 2020. godinu
- I rebalans Odluke o budžetu za 2020. godinu


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pismeno obrazloženje - primer

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 20202019. godina
- Odluka o budžetu za 2019. godinu


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 20192018. godina
Odluka o budžetu za 2018. godinu


Odluku o budžetu opštine Priboj za 2018. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora Predsedniku opštine Priboj o izvršenoj eksternoj reviziji završnog računa Opštine Priboj, konsolidovani finansijski izveštaji, sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine možete preuzeti ovde.

Uputstvo za pripremu Odluke o budžezu opštine Priboj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 2018

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku

Obrazac za polugodišnji i godišnji izveštaj o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata2017. godina
Odluka o budžetu za 2017. godinu


Odluku o budžetu opštine Priboj za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Uputstvo za pripremu Odluke o budžezu opštine Priboj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih objekata

Prilog 3 - Komisije i ugovori

Pregled limita ukupnih rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu iz izvora finansiranja 01- prihodi iz budžeta

Pregled kvartalnih kvota rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu

Odluku o završnom računu konsolidovanog računa budžeta Opštine Priboj za 2016. godinu možete preuzeti ovde.

budzet