slideshow04

Budžet Opštine Priboj


Plan budžeta gradova i opština u Srbiji

2024. godina


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Obrazac za predlaganje ideje projekta od strane zainteresovane javnosti


2023. godina


BUDžET ZA 2023. GODINU - II REBALANS 

BUDžET ZA 2023. GODINU - I REBALANS 

BUDžET ZA 2023. GODINU 

Zapisnik sa javne rasprave - Budžet opštine Priboj za 2023. godinu 


2022. godina


BUDžET ZA 2022. GODINU 

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja Budžeta opštine Priboj za 2022. godinu 


2021. godina


GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDžETU OPŠTINE PRIBOJ za 2021. godinu 

- BUDžET ZA 2021. GODINU   - Budžet u Excel formatu

- BUDžET ZA 2021. GODINU - I REBALANS   - Rebalans u Word i Excel formatu

Izveštaj o sprovedenom procesu konsultacija sa građanima o budžetskim prioritetima za 2021. godinu 

Odluka o završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2021. godinu

 

Proces participacija građana u izradi odluke o budžetu opštine Priboj za 2021. godinu

Swiss PRO block CYR
Ova aktivnost je podržana u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

1. Poziv za predlaganje projekata koji će se finansirati iz Budžeta opštine Priboj
2. Obrazac za predlaganje ideje od strane zainteresovane javnosti
3. Poziv građanima za popunjavanje Anketnog lista
4. Anketni list

 


Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Priboj za 2021. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pismeno obrazloženje - primer

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 20212020. godina
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDžETU OPŠTINE PRIBOJ za 2020. godinu I REBALANS BUDžETA ZA 2020.

- BUDžET ZA 2020. GODINU
- I REBALANS BUDžETA ZA 2020. GODINU Rebalans u Word formatu
II REBALANS BUDžETA ZA 2020. GODINU Rebalans u Word formatu
III REBALANS BUDžETA ZA 2020. GODINU Rebalans u Word formatu


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pismeno obrazloženje - primer

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 20202019. godina

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ za 2019. godinu 

- Odluka o budžetu za 2019. godinu

Odluka o završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2019. godinu - Word format


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 20192018. godina
Odluka o budžetu za 2018. godinu


Odluku o budžetu opštine Priboj za 2018. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora Predsedniku opštine Priboj o izvršenoj eksternoj reviziji završnog računa Opštine Priboj, konsolidovani finansijski izveštaji, sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine možete preuzeti ovde.

Uputstvo za pripremu Odluke o budžezu opštine Priboj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora

Obrazci za programski budžet 2018

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku

Obrazac za polugodišnji i godišnji izveštaj o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata2017. godina
Odluka o budžetu za 2017. godinu


Odluku o budžetu opštine Priboj za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Uputstvo za pripremu Odluke o budžezu opštine Priboj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo Ministarstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate

Prilog 2 - Pregled kapitalnih objekata

Prilog 3 - Komisije i ugovori

Pregled limita ukupnih rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu iz izvora finansiranja 01- prihodi iz budžeta

Pregled kvartalnih kvota rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu

Odluku o završnom računu konsolidovanog računa budžeta Opštine Priboj za 2016. godinu možete preuzeti ovde.

budzet