slideshow04

Strategija socijalne zaštite

S obzirom na činjenicu da se usluge socijalne zaštite nalaze u procesu decentralizacije i deinstitucionalizacije i da se težište stavlja na lokalnu zajednicu, opština Priboj je jasno opredeljena da preuzme aktivnu ulogu u procesu reforme socijalne zaštite na lokalnom nivou. Mi smo sa reči prešli na dela, upravo, izradom „Strategije socijalne zaštite“. Strateški plan za socijalnu zaštitu je razvojni dokument opštine Priboj, kojim se pružaju smernice za razvoj opštinske socijalne politike, u skladu sa nacionalnim prioritetima i dostizanje standarda Evropske unije u narednom petogodišnjem periodu. Ovaj dokument rezultat je rada Opštinskog koordinacionog odbora za socijalnu politiku, kao savetodavnog tela predsednika Opštine. OKOSP čine predstavnici lokalne zajednice i svih relevantnih institucija na lokalnom nivou. Dokument je fokusiran na razvoj socijalne politike u opštini Priboj, uspostavljajući integrativni sistem socijalne zaštite, kojim se objedinjuju aktivnosti Opštinske uprave, ustanove socijalne zaštite, ustanova obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kao i aktivnosti organizacija građanskog društva.
Kao takav, ovaj dokument odslikava trenutno stanje i aktuelne probleme na polju socijalne zaštite, a sa druge strane, ukazuje na pravce i mogućnosti prevazilaženja problema iz oblasti socijalne zaštite. Uveravam Vas, da će rukovodeći organi lokalne zajednice, zajedno sa resornim institucijama i ostalim relevantnim činiocima, dati svoj doprinos reformisanju socijalne zaštite na lokalnom nivou. Činjenica je, da smo opština sa izrženom socijalnom problematikom. Naša obaveza i odgovornost je, da u narednom periodu iskoristimo sve raspoložive ljudske i organizacione resurse, kao i stručnu i finansijsku pomoć Ministarstva rada i socijalne politike, kako bi svojim građanima omogućili da, kao korisnici, usluge socijalne zaštite ostvaruju u svom prirodnom okruženju, sa što manje problema.
Strategiju socijalne zaštite možete preuzeti ovde.