slideshow04

Lokalni Ombudsman

Lokalni Ombudsman za teritoriju opštine Priboj, kao nezavistan, samostalan organ, koji se stara o ostvarivanju i unapređivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, prvi put je ustanovljen Odlukom Skupštine opštine 2018. godine(„Sl.list opštine Priboj, br.4/2018).

Zaštitnik građana je institucija pravnog sistema koja, pod nazivom ombudsman, postoji u više od 100 zemalja u svetu. Ombudsman je institucija koju je prvi put uspostavio Švedski parlament 1809. godine, sa zadatkom da nadgleda kako izvršna vlast sprovodi zakone. U prevodu sa švedskog, reč „ombudsman“ znači poverenik ili punomoćenik, a prema funkciji koju obavlja, reč ombudsman znači zaštitnik ljudskih prava ili građanski pravobranilac.

Lokalni Ombudsman za teritoriju opštine Priboj otpočeo je sa radom 01.08.2018. godine i nalazi se u ul.12.januar br.5, drugi sprat, kancelarija 6.

Svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano, koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nepostupanjem Opštinske uprave Priboj ili javnih službi koje je osnovala Skupština opštine Priboj, povređena prava, može se pritužbom obratiti Lokalnom Ombudsmanu.

Pre podnošenja pritužbe, građanin je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u redovnom pravnom postupku, jer Ombudsman neće postupati po pritužbi dok prethodno ne budu iscrpljena sva pravna sredstva u odgovarajućem pravnom postupku. Izuzetno, Ombudsman može pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva, ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili kad Ombudsman oceni da je došlo do grubog kršenja načela samostalnosti i zakonitosti, stručnosti, nepristrasnosti i političke neutralnosti, delotvornosti u ostvarivanju prava stranaka i poštovanja stranaka u subjektu kontrole.

Pritužba građana mora da sadrži: naziv subjekta na čiji se rad odnosi, opis povreda prava, činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbe, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorištena, kao i ime i adresu podnosioca. Ombudsman ne postupa po anonimnoj pritužbi. Pritužba se podnosi u pisanoj formi (uključujući sve oblike elektronske komunikacije) ili usmeno u zaspisnik i za njeno podnošenje ne plaća se taksa, niti bilo koja druga naknada. Pritužba se može podneti ako je od učinjene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja, odnosno nepostupanja Opštinske uprave Priboj ili javne službe, proteklo najviše godinu dana. Postupak pred Lokalnim Ombudsmanom je besplatan.

Nakon sprovedenog postupka po pritužbi, Ombudsman daje preporuku koja sadrži nalaz o tome da li je, na koji način i u kojoj meri došlo do povrede prava i interesa podnosioca pritužbe, preporuku o tome šta treba preduzeti da bi se otklonila povreda, kao i rok za postupanje nadležnog subjekta. Subjekt na čiji se rad pritužba odnosi obavezan je da Ombudsmanu, u roku koji on odredi (ne dužem od 30 dana) dostavi izveštaj o preduzetim radnjama, radi otklanjanja nedostataka, odnosno o razlozima zbog kojih nije postupio po preporuci. Ukoliko nadležan subjekt ne postupi po preporuci, Ombudsman se može obratiti javnosti, odnosno nadležnom organu, a može i da preporuči utvrđivanje odgovornosti nadležnog rukovodećeg radnika.

Lokalni Ombudsman ne može da naređuje ili zabranjuje, a njegove preporuke nemaju izvršnu snagu i nisu obavezujuće. Njegov autoritet počiva na argumentaciji i mogućnosti iznošenja u javnost slučajeva kršenja prava i sloboda, autonomnosti i strogoj proceduri pri izboru.

Lokalni Ombudsman opštine Priboj je Miomir Čavić, diplomirani pravnik.

Obrazac pritužbe možete preuzeti ovde.

Adresa: kancelarija broj 6, 12. januar 5, drugi sprat, 31330 Priboj
Kontakt telefon: 033/2451160; 064/8460892
Radno vreme: svakog radnog dana od 07:00 - 15:00
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izveštaj o radu Lokalnog Ombudsmana za teritoriju opštine Priboj za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o radu Lokalnog Ombudsmana za teritoriju opštine Priboj za 2020. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o radu Lokalnog Ombudsmana za teritoriju opštine Priboj za 2019. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o radu Lokalnog Ombudsmana za teritoriju opštine Priboj za 2018. godinu možete preuzeti ovde.