slideshow04

Upis u registar APR

PROCEDURA REGISTRACIJE PREDUZETNIKA U REGISTAR AGENCIJE ZA PRIVREDEN REGISTRE

Registracija preduzetnika (osnivanja, promena i brisanja) u Registar privrednih subjekata APR, vrši se u skladu sa načelima Zakona o registraciji privrednih subjekata i na način propisan odredbama člana 32. i 71. istog zakona, a u skladu sa odredbama članova 48. do 52. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS broj 125/04) i odredbama članova Zakona o privatnim preduzetnicima koje nisu prestale da važe.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem uredno popunjene registracione prijave Agenciji.

Registracionu prijavu podnosi:

  • osnivač - preduzetnik
  • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem, potpisanim od strane osnivača - preduzetnika i overenim od strane nadležnog organa (opštine ili suda). Ako osnivač - preduzetnik da svoje punomoćje advokatu, ono ne mora biti overeno u opštini ili sudu.

Prijave se mogu podneti:

  • lično u sedištu APR u Beogradu
  • organizacionim jedinicama APR
  • u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum
  • preporučenom poštom (ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji).

Registracione prijave se mogu preuzeti u Agenciji, organizacionim jedinicama APR i opštinskim kancelarijama uz dokaz o uplati naknade u iznosu od 120,00 dinara (shodno članu 6, stav 1. tačka 3. Uredbe o visini naknade za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre) ili besplatno preuzeti (download) sa Internet strane Agencije.

Izvor: Agencija za privredne registre