slideshow04

Osnivanje preduzetnika

Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:

 • registraciona prijava osnivanja preduzetnika sa unetim relevantnim podacima
 • fotokopija lične karte ili pasoša osnivača - preduzetnika (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji)
 • dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 540,00 dinara na račun Agencije za privredne registre
 • ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Agencija za privredne registre po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika.

Prilikom izbora naziva, osnivač - preduzetnik prethodno mora da proveri u APR ili na Internet strani APR da li je na teritoriji opštine, na kojoj će biti registrovan preduzetnik, već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom. Naziv nije obavezan deo poslovnog imena.

Puno poslovno ime preduzetnika sadrži sledeće elemente:

 • ime i prezime osnivača - preduzetnika
 • dodatak uz naziv (pr ili preduzetnik ili ortaci ili or)
 • delatnost
 • naziv preduzetnika (nije obavezan element poslovnog imena)
 • mesto i adresa poslovnog sedišta.

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA PERA, PIROT, BREZINA 10

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

 • zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) - rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
 • veterinarske ordinacije i apoteke - rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • poljoprivredne apoteke - rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • taksi prevoz - ukoliko je odlukom organa lokalne samouprave propisano da je potrebno da taksi prevoznik ispunjava i druge uslove pored zakonom propisanih, onda je potrebno da se uz registracionu prijavu osnivanja dostavi i dokumentacija propisana tom odlukom. Da li taksi prevoznik treba da podnese i dodatnu dokumentaciju procenjuje se prema opštini u kojoj će biti sedište taksi prevoznika
 • promet oružja, delova za oružje i municije - rešenje ministarstva unutrašnjih poslova,
 • obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti -ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
 • poslovi zastupanja u osiguranju - uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
 • poslovi stečajnog upravnika - uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • poslovi sudskih veštaka - uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
 • agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
 • psihološko savetovalište - rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Preduzetnik upisuje u Registar samo jednu pretežnu delatnost (mišljenje Registratora).

Preduzetnik bira pretežnu delatnost, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i Registru jedinica razvrstavanja. Osim pretežne, preduzetnik može obavljati i druge dozvoljene delatnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Od datuma početka obavljanja delatnosti preduzetniku počinju teći sve obaveze javnih prihoda (porezi, doprinosi i ostali javni prihodi).

Kao početak obavljanja delatnosti biće registrovan datum donošenja rešenja.

Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana. 

Izvor: Agencija za privredne registre