slideshow04

Brisanje iz registra APR

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:

  • registraciona prijava brisanja
  • dokaz o plaćenoj naknadi od 360,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.

Preduzetnik se briše iz Registra danom donošenja rešenja o brisanju, najkasnije u roku od 5 dana od dana podnošenja registracione prijave, i njegovim objavljivanjem na internet strani APR.

U slučaju smrti osnivača član porodičnog domaćinstva preminulog osnivača uz prijavu se prilaže i izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja prijave brisanja potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem.

Datum brisanja preduzetnika iz Registra je datum donošenja rešenja o brisanju a kao datum prestanka obavljanja delatnosti registrovaće se datum smrti osnivača.

Izvor: Agencija za privredne registre