slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам,грађевинарство , комунално стамбене и имовинско правне послове дана 09.05.2016. године, објављује Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину:

На захтев носиоца пројекта телеком Србија А.С. Извршна јединица Ужице Трг Партизана 12, Осељење за урбанизам, грађевинарство ,комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој , донело је решење 03 број 501-117/15 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније UEO3,UEHO3,UEUO3,UELO3“Прибој“на кат.парцели број 1526/2 КО Прибој , општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину планираног пројекта базне станице мобилне телефоније UEO3, UEHO3, UEUO3, UELO3 “Прибој“ на кат.парцели број 1526/2 КО Прибој , општина Прибој израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09)и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање , смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији , које се односе на :
1.Процена утицаја на животну средину у случају удеса ( Поглавље 10.7 из Студије).
2.Опис мера предвиђених у циљу спречавања , смањења и где је то могуће , отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину(Поглавље 10.8.из Студије).
Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог решења.
Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.