slideshow04

Јавни позив за прикупљање понуда кредитног задужења Општине Прибој за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Текст позива и образац можете преузети овде.
Осталу документацију можете преузети овде.

1. Наручилац: Општина Прибој.
2. Предмет набавке: је кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017. годину (Сл. лист општине Прибој бр. 12/2016 од 27.12.2016 и 5/2017 од 24.05.2017. године.), специфицираних у кредитном захтеву, који је саставни део ове конкрсне документације.
3. Намена кредита
- набавка енергетске контејнерске централе
4. Поступак: У складу са чланом 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на услуге кредита овај закон се не примењује.
5. Правни основ за упућивање позива за подношење понуда је Скупштинска одлука о јавном задуживању општине Прибој 01 број 02-20/17 од 24.05.2017. године, Одлука о буџету општине Прибој за 2017. годину (Сл. лист општине Прибој бр. 12/2016 од 27.12.2016 и 5/2017 од 24.05.2017. године.), сагласност за задужење Министарства финансија- Управе за јавни дуг број 401-829/2017-001 од 18. маја 2017. године.
6. Износ кредита: 90.000.000,00 динара (деведесетмилионадинара).
7. Повлачење кредита: Сукцесивно у складу са потребама инвестиционог улагања,
8. Расположивост кредита:до 31.12.2017.године.
9. Из кредита је планирано плаћање ситуација/фактура са обрачунатим ПДВ-ом.
10. Грејс период: 12 месеци од дана закључења уговора о кредиту.
11. Рок враћања кредита: 5 године по истеку грејс периода.
12. Динамика отплате кредита: Наручилац ће отплату главнице вршити у једнаким месечним ратама после истека грејс периода, а камате по месечном обрачуну и достављању каматног листа од стране банке.
13. План отплате кредита:
Због упоредивости понуда потребно је доставити план отплате кредита уз примену следећих критеријума:
А) Износ кредита од 90.000.000,00 динара (деведесетмилионадинара) изражен у еврима прерачунато по средњем курсу НБС од 16. јуна 2017. године (122,1687рсд/еур)
Б) Повлачење кредита једнократно у целости, дан реализације 16. јун 2017. године,
В) Пропорционални метод обрачуна камате,
Г) Променљива каматна стопа са тромесечним еурибором од 16.јуна 2017.године.
Д) Отплата главнице у једнаким месечним ратама после истека грејс периода а камата по месечном обрачуну.
14. Прихватају се само понуде са променљивом каматном стопом везаном за тромесечни еурибор од 16. јуна 2017. године.
15. Каматну стопу исказати у процентима на годишњем нивоу.
16. Нема пенала за превремено враћање.
17. Нема пенала за неискоришћен (неповучен) а уговорен износ кредита.
18. Инструменти обезбеђења кредита су менице у довољном броју примерака.
19. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума најниже понуђене цене из Обрасца 2. „Образац понуде“ тачка 1.5. Укупан износ набавке кредита. У ситуацији када постоје две или више понуда са истим трошковима кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на основу поступка преговарања у једном кругу.
20. Понуђач може поднети само једну понуду или учествовати у било ком својству у само једној понуди.
21. Достављање понуде врши се непосредно или путем поште на адресу: Општина Прибој, Ул. 12. Јануара бр. 108, 31330 Прибој, у запечаћеној коверти, са назнаком “понуда за набавку кредита – не отварати”. На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
22. Рок за достављање понуда је десет дана од дана објављивања позива за подношење понуда односно до 30. јуна 2017. године, до 12 часова, без обзира на начин њеног достављања (поштом или лично).
23. Јавно отварање понуда обавиће Комисија за прикупљање понуда, истог дана, 30. јуна 2017. године са почетком у 13 часова, у просторијама председника скупштине општине Прибој. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, са уредним пуномоћјем.
24. Неблаговремена и непотпуне понуда понуда неће бити разматране.
• Понуде које не испуне све обавезне услове неће бути прихваћене.
• оцену доставњених понуда у смислу испуњења услова из јавног позива, као и избор понуде према утврђеном критеријуму извршиће Комисија.