slideshow04

Јавна презентација урбанистичког пројекта МХЕ "Нова Варош" на реци Поблаћници у Прибоју

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МХЕ "НОВА ВАРОШ" НА РЕЦИ ПОБЛАЋНИЦИ У ПРИБОЈУ.

Јавна презентација урбанистичког пројекта МХЕ "Нова Варош" на реци Поблаћници у Прибоју, на катастарским парцелама бр. 3384, 4063/1, 3592, 3593, 1457, 3386, 3387, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3548, 3549, 3550, 3551, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562/1, 3562/2, 3582/1, 3582/2, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590/1, 3590/2, 3591 и 4079 КО Сочице обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 21.10.2021. до 27.10.2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Прибој, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 27.10.2021. године до 15 часова.

Јавну презентацију урбанистичког пројекта МХЕ "Нова Варош" на реци Поблаћници у Прибоју у електронској форми можете погледати овде.