slideshow04

Јавна презентација урбанистичког пројектаза урбанистичко архитектонску разраду локације за доградњу гараже на катастарској парцели бр. 622/3 КО Прибој

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналностамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко архитектонску разраду локације за доградњу гараже на катастарској парцели бр. 622/3 КО Прибој.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за доградњу гараже на катастарској парцели бр. 622/3 КО Прибој обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 29.05.2023. до 05.06.2023. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Прибој, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 05.06.2023. године до 15 часова.

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за доградњу гараже на катастарској парцели бр. 622/3 КО Прибој можете погледати у електронској форми овде.