slideshow04

Obaveštenje: Odluka o ukidanju vanredne situacije za teritoriju opštine Priboj

Na osnovu člana 32. Zakona o vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12), člana 76. stav 1. Statuta opštine Priboj (Sl. list opštine Priboj, br. 12/08), na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, predsednik opštine Priboj, doneo je 26.06.2018. godine

ODLUKU O UKIDANjU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU OPŠTINE PRIBOJ

 

I Ukida se vanredna situacija zbog elementarnih nepogoda (poplava i grad) na teritoriji opštine Priboj, dana 26.06.2018. godine u 08 časova.


Obrazloženje

Dana 13.06.2018. godine u popodnevnim časovima opštinu Priboj zahvatile su obilne padavine praćene krupnim gradom, usled čega je došlo do potencijalne opasnosti za odvijanje saobraćaja na putevima na celoj teritoriji opštine Priboj a velike količine vode na njivama i potocima prete da ugroze stambene objekte, ekonomske zgrade, stanovništvo i poljoprivredne kulture,zbog čega je dana 14.06.2018.godine proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Priboj.

S obzirom na prestanak neposredne opasnosti od elementarne nepogode i uspostavljanje redovnih životnih aktivnosti i imajući u vidu da su preduzete sve neophodne mere u proceni, otklanjanju i saniranju štete, utvrđujem da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Priboj.

II Odluku objaviti na sredstvima informisanja.


OPŠTINA PRIBOJ
01 broj: 87- 7 od 26.06.2018. godine


PREDSEDNIK OPŠTINE
Lazar Rvović, dipl.pravnik