slideshow04

Vraća se Osnovni sud u Priboj

Na sednici Vlade Srbije, usvojen je Predlog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, čime se vraća Osnovni sud u Priboj. Predlog Zakona je poslat Skupštini Srbije danas na usvajanje, nakon čega stupa na snagu.

Prilikom usvajanja nove odluke o mreži osnovnih sudova, u mandatu prethodne Vlade, Opštinski sud je nepravedno ukinut u Priboju i pripojen Osnovnom sudu u Prijepolju. Ovakvim činom građanima Priboja bio je otežan pristup pravdi, iako je sedište Osnovnog suda u Priboju bilo još od pedesetih godina. Opština Priboj ispunjava sve uslove za posedovanje sedišta Osnovnog suda u Priboju, kao što su namenski urađena zgrada za sud, sa svim sadržajima, potrebnim uređajima i inventarom, broj stanovnika, velika i razuđena granična teritorija, kao i dovoljan broj predmeta u krivičnoj, parničnoj, vanparničnoj i izvršnoj materiji. Vraćanjem Osnovnog suda Priboju, višestruko će se smanjiti i troškovi.

U protekle tri godine od kada se primenjuje Zakon iz 2010. godine, kada je i ukinut Osnovni sud u Priboju, uočeni su brojni nedostaci koji se odnose na teritorijalnu organizaciju pre svega osnovnih sudova i osnovnih javnih tužilaštava. Naime, prema važećem zakonskom rešenju u Republici Srbiji postoje samo 34 osnovna suda, u okviru kojih postoji veliki broj sudskih jedinica. Imajući u vidu činjenicu da su se krivični postupci i većina parničnih postupaka vodila u sedištu suda to je stvaralo velike probleme i troškove kako strankama, tako i drugim učesnicima u postupku, a naročito advokatima, vezanim za dolazak na suđenje. Pri tom treba imati u vidu da je veći broj mesta u Republici Srbiji ostao bez svog suda, što svakako nije opravdano, imajući u vidu broj stanovnika u tim mestima, kao i tradiciju, budući da su ta mesta uvek imala sud. S toga je zaključeno da je neophodno povećati broj osnovnih sudova na 67 i redukovati broj sudskih jedinica budući da su se one pokazale kao neracionalno rešenje. Ovo svakako predstavlja najvažniji razlog za donošenje ovog zakona imajući u vidu da osnovni sud predstavlja bazični sud i da se najveći broj građana upravo obraća osnovnim sudovima u cilju zaštite svojih prava i interesa. Uporedo sa tim izvršena je i izmena teritorijalne organizacije osnovnih javnih tužilaštava koja prati teritorijalnu organizaciju osnovnih sudova. Donošenje novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava neophodno je i zbog usklađivanja sa izmenama Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu.

Zakonom će se zajedno sa izmenama Zakona o uređenju sudova, kojim se predviđaju određene izmene u stvarnoj nadležnosti viših i osnovnih sudova, kao i izmenama Zakona o sudijama, koje će omogućiti raspoređivanje sudija u nove sudove, omogućiti ravnomerna opterećenost sudova i sudija u Republici Srbiji.Pored toga novom teritorijalnom organizacijom osnovnih sudova i javnih tužilaštava biće omogućen lakši pristup pravdi svim građanima s jedne strane, kao i efikasnije obavljanje poslova osnovnih javnih tužilaštava koji se pre svega odnose na gonjenje učinioca krivičnih dela.

osnovni sud priboj