slideshow04

Одржана 40. седница Општинског већа

Данас је одржано 40. по реду заседање Општинског већа општине Прибој.

На данашњем заседању донете су одлуке о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој, као и Решење о именовању Конкурсне комисије за споровођење поступка за попуњавање овог места, донет је Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, а такође је дата сагласност и на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Завичајном музеју Прибој. Разматрани су и извештаји инспекцијских служби, а донет је и Закључак о награђивању ученика који полазе у први разред основне школе у школској 2018/19. години.

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Прибој, донета је данас, а услови за конкурисање су стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни испит и најмање пет година радног искуства у струци. Уз ову одлуку, донето је и Решење о именовању Комисије за спровођење поступка за попуњавање положаја, односно начелника Општинске управе, чији је задатак да спроведе изборни поступак за избор начелника Општинске управе Прибој.

Данас је донет Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, а ради се о изменама у већ постојећем правилнику, тако да не долази до отварања нових и повећања радних места.

Дата је сагласност Општинског већа и на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Завичајном музеју Прибој.

Закључком о награђивању ученика који полазе у први разред основне школе у школској 2018/2019.години, који је усвојен данас, предвиђено је да локална самоуправа материјално нагаради у износу од 6.000 динара, све ђаке прваке. Додела ових новчаних награда вршиће се на основу обавештења достављених општини Прибој од стране основних школа, а из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2018. годину.

Чланови Општинског већа општине Прибој данас су разматрали извештаје инспекцијских служби Општинске управе, па су тако данас размотрени извештаји комуналног, грађевинског и инспектора за заштиту животне средине, док ће се извештај о раду саобраћајног инспектора разматрати на првом следећем заседању.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj