banner telefoni naslovna

Vesti

Javna prezenzacija urbanističkog projekta za izgradnju toplane na biomasu

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br.  72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011,  121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019) Javna prezenzacija urbanističkog projekta za izgradnju toplane  na biomasu.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju toplane na biomasu u Priboju na katastarskoj parceli br. 1822/2 KO Priboj obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 10.09.2019. do 16.09.2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 16.09.2019. godine do 15 časova.

Javni uvid možete izvršiti ovde.