banner telefoni naslovna

Vesti

Javni oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja pokretnih stvari - putničkih vozila iz javne svojine Opštine Priboj

Na osnovu Odluke Opštinskog veća o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine i rešenja predsednika Opštine Priboj 03 broj: 06-105 od 17.09.2019. godine Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari – putničkih vozila iz javne svojine Opštine Priboj raspisuje Javni oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja pokretnih stvari - putničkih vozila iz javne svojine Opštine Priboj.

Opština Priboj, kao nosilac prava javne svojine na pokretnim stvarima- putničkim vozilima, poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave pismenu ponudu radi otkupa pokretnih stvari- putničkih vozila. Pokretne stvari-putnička vozila se otuđuju iz javne svojine u postupku prikupljanja pismenih ponuda.

Predmet otuđenja su sledeće pokretne stvari- putnička vozila:
1. PEUGEOT, model 407, 2.0 ST CONFORT, registarski broj PB007-CK, godina proizvodnje 2005. zapremina motora 1997, broja 9M crna, beoj šasije VF36DRHRG21206892, broj motora PSARHR10DZTJ4009035, registrovan do 07.06.2019. godine, početna cena 275.149,00 dinara,
2. ZASTAVA, model KORAL IN1.1, registarski broj PB002-LA, godina proizvodnje 2008. zapremina motora 1118, boja 74 crvena, broj šasije VX1145A0001112937, broj motora 128A0641623843, registrovan do 23.05.2020. godine, početna cena 61.737,00 dinara,
3. ZASTAVA, model 101 SKALA 65, registarski broj PB009-JŠ, godina proizvodnje 2007. zapremina motora 1116, boja 75 crvena, beoj šasije VX1128A0001111672, broj motora 128A0641615276, registrovan do 23.04.2020. godine, početna cena 51.539,20 dinara i
4. ZASTAVA JUGO TEMPO 1.1, istekla registracija, vozilo odjavljeno, tablice vraćene, nije u voznom stanju, godina proizvodnje 2000. zapremina motora 1116, boja 74 crvena, broj šasije VX1145A0001066858, početna cena 6.406,90 dinara.

Pokretne stvari se otuđuju i kupac ih preuzima u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka, odnosno ispravnosti, kompletnosti i tehničkih karakteristika vozila.

Za razgledanje putničkih vozila obratiti se Zoranu Despotoviću u periodu od 07,00 do 15,00 časova.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uplati celokupan iznos ponuđene cene, i pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom cene, a koji je ujedno i najviša ponuđena cena, Komisija će proglasiti kao povoljnijeg ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa prijemne pisarnice Opštinske uprave opštine Priboj.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda donosi Predsednik opštine, na predlog Komisije. Odluka se dostavlja svim učesnicima postupka.

U slučaju da ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne zaključi ugovor o kupoprodaji u ostavljenom roku, ili ne uplati utvrđeni iznos, smatraće se da je odustao od kupovine, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se staviti van snage i doneti odluka o izboru sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, kojem će se ponuditi zaključenje ugovora o kupoprodaji.

Pravo da učestvuju u postupku prikupljanja pismenih ponuda imaju pravna lica, fizička lica i preduzetnici.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži: Ponudu za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda i to:
- za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj telefona, kontakt osoba, i ponuđenu cenu za predmetno vozilo u dinarima; potpis ovlašćenog lica overen pečatom. Data ponuda mora biti bezuslovna, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi.
- za fizička lica i preduzetnika: ime i prezime, ime oca, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte i mesto izdavanja, broj telefona i ponuđenu cenu za predmetno vozilo u dinarima. Ista mora biti potpisana. Data ponuda mora biti bezuslovna, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, specijalno punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane nadležnog organa.

Uz ponudu se dostavlja: uredno ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje, fotokopija lične karte ili pasoša za fizička lica i preduzetnike kao i kopiju ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa kod poslovne banke kod koje ima račun, a za pravna lica kopiju rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata (koji može biti izdat i pre objavljivanja javnog poziva - oglasa, ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva nije proteklo više od šest meseci), kopiju ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa kod poslovne banke kod koje ima račun i kopiju rešenja o dodeljenom poreskom indetifikacionom broju – PIB;

Pismene ponude sa kompletnom dokumentacijom predviđenom oglasom se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Priboj, 12. Januar broj 108, i to neposredno na pisarnici Opštinske uprave Priboj, radnim danima od 7.00 do 15.00 časova ili preporučenom poštom. Koverta sa ponudom mora imati oznaku „PONUDA ZA JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE PUTNIČKIH VOZILA– NE OTVARATI“, a na poleđini naziv i punu adresu ponuđača.

Krajnji rok za podnošenja ponuda je 27.09.2019. godine do 12,00 časova. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave do navedenog roka.

Komisija neće uzeti u razmatranje:
1. ponudu koja je neblagovremena, odnosno koja je pristigla nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda;
2. ponudu koja je nepotpuna, odnosno uz koju nije priložena sva tražena dokumentacija;
3. ponudu u kojoj je naveden iznos manji od utvrđene početne cene.

Podnosioci neblagovremene i nepotpune ponude ne mogu da učestvuju u postupku otvaranja pismenih ponuda.

Javno otvaranje pismenih ponuda će obaviti Komisija, i isto će se održati u sali za venčanje Opštine Priboj, 27.09.2019. godine, sa početkom u 12,15 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi opunomoćeni predstavnici.