banner telefoni naslovna

Vesti

Javna prezenzacija urbanističkog projekta za izgradnju crkve u Bučju

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019) Oglašava Javnu prezenzaciju urbanističkog projekta za izgradnju crkve u Bučju.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju crkve u Priboju, Bučje, na katastarskoj parceli br. 2407/2 KO Bučje obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 09.10.2019. do 15.10.2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 15.10.2019. godine do 15 časova.

Javni uvid možete izvršiti ovde.