Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete

Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete, redni broj JN 404-9/15.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12 i 14/15), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013 i 104/13), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 404-9/15 od 05.08.2015. i Rešenja o obrazovanju komisije br. 06-209/15 od 05.08.2015. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete.
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu: Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, mat.br.07158211, PIB 01203870, internet stranica: www.priboj.rs.

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12 i 14/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke - nabavka usluge: Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete, JNMV br. 404-9/15 .

4. Cilj postupka : Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt:
tehnički deo: Bojović Veljko, tel/fah: 033-2452-005;
konkursna dokumentacija: Udovičić Ognjenka, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete, JNMV br. 404-9/15 .
­ Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 71242000 – Izrada projekata i nacrta, procena troškova
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.